Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de meest gevraagde praktische informatie. U vindt alle praktische informatie in onze schoolgids.

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_07_2023

Schooltijden

Maandag:8:30 uur - 14:45 uur
Dinsdag:8:30 uur - 14:45 uur
Woensdag:8:30 uur - 12:30 uur
Donderdag:8:30 uur - 14:45 uur
Vrijdag:8:30 uur - 14:45 uur

De schooltijden worden onderbroken door twee pauzes waarin de kinderen buiten spelen onder toezicht van teamleden. Rond 10.00 uur kunnen de kinderen even wat eten en drinken.

Van 10.00 uur tot 10.30 uur spelen alle kinderen een kwartier buiten. De groepen zijn verdeeld in onderbouw/middenbouw en middenbouw/bovenbouw.

De middagpauze is van 12.00 uur tot 12.30 uur. Afhankelijk van het rooster eten de kinderen voor of na het buitenspelen. Dit gebeurt altijd in de eigen klas, samen met de leerkracht. Ook in de middagpauze wordt er in twee groepen buiten gespeeld.

De kleutergroep De Knotwilg heeft afwijkende tijden in verband met hun dagrooster. Op woensdag heeft De Knotwilg geen les. 

Verzuim melden

Ouders/verzorgers hebben de plicht om (ziekte)verzuim van hun kind tijdig, vóór aanvang van de lessen, door te geven aan school (niet via de chauffeur die uw kind vervoert). Bel 0183-623373 of stuur een bericht via PARRO. 

SPON heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn. Binnen SPON werken wij met het ziekteverzuimprotocol Zuid-Holland Zuid. Dit protocol is te vinden op de website van de school. De school heeft hierin een nauwe samenwerking met de leerplichtambtenaar.

Vakantieregeling

De vakantieregeling wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het streven is erop gericht dit rond de jaarwisseling te doen, zodat de vakanties ruim voor het nieuwe schooljaar bij de ouders bekend zijn. Uitgangspunt voor de vakanties zijn de landelijke regels en richtlijnen, zoals die voor onze regio gelden. Daarnaast vindt er ieder jaar overleg plaats met alle andere scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en alle scholen voor voortgezet onderwijs in Gorinchem om tot een goede afstemming van de vakanties te komen. 

Een deel van de ruimte voor vakanties en vrije dagen wordt gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden en voor studiedagen van de teamleden. De Rotonde houdt voor uw kind daarbij steeds reserve-uren in de jaarplanning over op de wettelijke aantallen minimumuren. In totaal moet een leerling over 8 schooljaren minimaal 7520 uur onderwijs krijgen.

Extra verlof

Extra verlof kan uitsluitend verleend worden voor in de leerplichtwet beschreven omstandigheden, zoals bepaalde feestdagen of een huwelijk. Verder kan extra verlof worden verleend voor ‘gewichtige omstandigheden’. De schoolleiding moet dit beoordelen en zal bij dat oordeel altijd het schoolbelang van de leerling zwaar laten wegen. 

Vakanties mogen alleen worden opgenomen tijdens de schoolvakanties. Indien dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, kan worden onderzocht of er een wettelijke mogelijkheid bestaat om buitengewoon verlof te verlenen. Voor extra vakanties of verlenging van vakanties kan geen toestemming worden verleend. Verlof van meer dan tien dagen moeten altijd voorgelegd worden aan de leerplichtambtenaar. 

Tegen het besluit van de school om geen verlof te verlenen, kunt u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar of bij de rechtbank. Bij ongeoorloofd verzuim kan door de leerplichtambtenaar een boete worden opgelegd aan de ouders. Ook de school kan worden aangesproken op het ten onrechte verlenen van extra verlof. 

Voor het aanvragen van extra verlof moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de schoolleiding. Het formulier kunt u opvragen bij de administratie van de school. Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerp... en op http://www.dienstgezondheidjeu... onder het thema ‘jeugd & onderwijs’.

Verlof aanvragen

Ongeoorloofd verzuim

In geval van ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers en bij herhaling worden deze opgeroepen voor een gesprek op school. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar wanneer een kind, zonder geldige reden, meer dan 16 uur verzuimt in 4 weken. 

Daarnaast wordt ook melding gedaan wanneer een kind zonder vrijstelling buiten de schoolvakantie op vakantie gaat. Bij melding aan de leerplichtambtenaar worden de ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. 

De schoolleiding moet een melding doen bij de leerplichtambtenaar zodra uw kind zonder geldige reden meer dan drie achtereenvolgende schooldagen verzuimt. De leerplichtambtenaar onderzoekt de zaak en zoekt samen met u en de school naar een oplossing. Als het nodig is, kan de leerplichtambtenaar in laatste instantie proces verbaal opmaken.

Schorsen en verwijderen

Als de school vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van de (sociale) veiligheid van medeleerlingen, medewerkers of de leerling zelf, kan het bevoegd gezag, na geïnformeerd te zijn door de directeur, besluiten deze leerling te schorsen dan wel van de school te verwijderen. Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot verwijdering over te gaan. 

Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie. Het volledige protocol schorsen en verwijderen van leerlingen is te vinden op de website van SPON, www.spon.nl.