Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ouders en de school

Een goede samenwerking met ouders/verzorgers is belangrijk voor ons en komt de school en de leerling ten goede.

spon_derotonde-dekleinewereld_okt23_20_2023
SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_12_2023

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid, is enerzijds afhankelijk van al de inspanningen van de school en anderzijds zijn wij net zo afhankelijk van u. Ouderbetrokkenheid, in welke vorm dan ook, vinden wij verschrikkelijk belangrijk. We kunnen dat niet genoeg benadrukken. Die ouderbetrokkenheid geldt van schoolactiviteiten tot individuele leerling-activiteiten. 

Die ouderbetrokkenheid geldt voor élk kind, voor élke ouder, voor élke verzorger; als het goed gaat en als het een keer wat minder gaat. Uw betrokkenheid motiveert bovendien niet alleen uzelf, niet alleen uw gezin, maar bovenal ook uw kind en daarmee onze leerling en het schoolteam. We delen de eigen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zijn zowel ouders als leerkrachten gekozen. Deze raad heeft in sommige schoolzaken adviesrecht en in andere schoolzaken instemmingsrecht. De rechtsvorm is afhankelijk van het onderwerp waarover beslist moet worden. Deze rechten zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschap voor het onderwijs, de W.M.O. 

Alle leden van de MR worden in staat gesteld om kennis over deze W.M.O. te vergaren d.m.v. het volgen van cursussen. De samenstelling van de MR wordt elk schooljaar opnieuw vastgesteld. Soms moeten ouders aftreden omdat hun kind de school verlaat. Voorwaarde voor ouders in de MR is, dat hij/zij een kind op onze school heeft. Er geldt een zittingsperiode van 2 jaar, waarna iemand aftredend is. Men kan zich dan weer herkiesbaar stellen.

spon_derotonde-dekleinewereld_okt23_01_2023

Oudercontactavonden

Om de samenwerking met ouders en verzorgers vorm te geven, zijn er verschillende contactmomenten:

  • algemene ouderavond in het begin van het schooljaar. 
  • Er is eenmaal per jaar in november een informatief oudergesprek. In dit oudergesprek kunt u aangeven hoe het thuis gaat en kunt u vragen stellen over school- en groepszaken. De leerkrachten informeren u zonder rapport over hoe het in de groep gaat met uw kind. Hoe zijn de prestaties, hoe is de werkhouding en het gedrag, hoe wordt bijvoorbeeld het huiswerk ingeleverd, enz.
  • Er is twee maal per jaar een rapportbespreking/OPP. Aan de hand van het rapport bespreken we dan hoe het met uw zoon of dochter gaat.
  • Er zijn diverse vormen van oudergesprekken: het Rondom-gesprek; besprekingen van het ontwikkelingsperspectief (OPP); groot overleg met leerkrachten, intern begeleider en ambulant begeleiders; besprekingen m.b.t. een handelingsplan, zorgarrangement of een ander traject. We nodigen u via de groepsleerkracht(en) uit voor de vaststelling en de evaluaties van de individuele schriftelijke handelingsplannen van uw zoon of dochter.
  • Er zijn schoolverlatersavonden voor de leerlingen die de overstap naar het voortgezet onderwijs gaan maken. Zo organiseren wij bijvoorbeeld jaarlijks een scholenmarkt voor onze leerlingen en ouders/verzorgers. Voortgezet onderwijsscholen komen dan naar De Rotonde toe om voorlichting te geven.
  • In februari worden de schooladviesgesprekken gehouden. Deze hebben eventueel een vervolg. In juli wordt u uitgenodigd voor de schoolverlatersavond.
  • Ook dit schooljaar organiseren wij inloopavonden. U kunt onder begeleiding van uw kind(eren) in de groepen gaan kijken naar het werk van uw kind, methoden en de themaversieringen op de gang. U kunt gedurende een uur (korter mag ook) vrij door de school lopen en elk lokaal bezichtigen. U ziet in de jaargids de data en ontvangt ook een uitnodiging.