Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Ondersteuningsteam

Het onderwijsprogramma en de onderwijsorganisatie zijn afgestemd op leerlingen die speciale zorg behoeven. Toch kan het ook dan nog nodig zijn aanvullende zorg te verlenen.

Op onze school wordt er gewerkt met een ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en het leerklimaat binnen de school.

Het ondersteuningsteam bestaat uit:
  • De directeur
  • De intern begeleiders/ coördinatoren
  • De orthopedagoog
Maandelijks heeft het ondersteuningsteam een vergadering waarbij ook externe instanties (schoolmaatschappelijk werk, Het sociaal jeugdteam, brugfunctionaris, leerplichtambtenaar, agenten .) betrokken zijn. 

Op deze manier wordt er gewerkt aan een doorlopend zorgaanbod voor de leerlingen.

Het ondersteuningsteam onderhoudt alle contacten met externe instanties en is verantwoordelijk voor:
de zorgleerlingen en de in-, door- en uistroombestemming.