Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Medezeggenschap

Onze school heeft een Medezeggeschapsraad (MR) bestaande uit een aantal teamleden en ouders. De MR heeft in sommige schoolzaken adviesrecht en in andere schoolzaken instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschap voor het onderwijs, de WMO.

De samenstelling van de MR wordt ieder schooljaar opnieuw vastgesteld. Soms moeten ouders aftreden omdat hun kind de school gaat verlaten. Voorwaarde voor de ouder(s) in de MR is dat hij/ zij een kind op onze school heeft. Er geldt een zittingsperiode van 2 jaar, waarna iemand aftredend is. Men kan zich  herkiesbaar stellen.
De MR werkt volgens een agenda en komt een aantal keren per schooljaar bijeen. Bij een deel van de bijeenkomsten zal hierbij ook de directeur van de school aanwezig zijn. Zij is aanwezig als adviserend lid van de MR.


De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:
Juf José  
Juf Sanne

De oudergeleding bestaat uit:
Dhr. Veens
Mevr. Laay