Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Zorg en expertise

De Rotonde beschikt over een zorgstructuur waarin de stappen staan beschreven die in de groep, in de school en het SWV gezet kunnen worden om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen op basis van hun talenten en hun mogelijkheden.

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_01_2023
SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_03_2023
Het ondersteuningsteam

Het onderwijsprogramma en de onderwijsorganisatie zijn afgestemd op leerlingen die speciale zorg behoeven. Toch kan het ook dan nog nodig zijn aanvullende zorg te verlenen.

Op onze school wordt er gewerkt met een ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en het leerklimaat binnen de school.Het ondersteuningsteam bestaat uit:

  • De directeur
  • De intern begeleiders/ coördinatoren
  • De orthopedagoog

Maandelijks heeft het ondersteuningsteam een vergadering waarbij ook externe instanties (schoolmaatschappelijk werk, Het sociaal jeugdteam, brugfunctionaris, leerplichtambtenaar, agenten .) betrokken zijn. 

Op deze manier wordt er gewerkt aan een doorlopend zorgaanbod voor de leerlingen. Het ondersteuningsteam onderhoudt alle contacten met externe instanties en is verantwoordelijk voor de zorgleerlingen en de in-, door- en uistroombestemming.

Lees meer over onze zorg en expertise

Commissie van Begeleiding (CvB)

De CvB bestaat uit de directeur, orthopedagoog en de schoolarts. Deze commissie is verantwoordelijk voor het beleid van zorg en onderwijs en houdt de ontwikkeling van de leerling nauwlettend in de gaten. We houden van iedere leerling een dossier bij. Dit dossier is vertrouwelijk. Het helpt ons om de ontwikkelingen van de leerling bij te houden. We maken voor iedere leerling een OPP. In dit plan leggen we vast wat het einddoel is bij het verlaten van de school en hoe we daar naartoe werken. Dit plan wordt opgesteld door de orthopedagoog en IB’er, in samenspraak met de leerkracht en de ouders. De doelen die we willen bereiken in een groep leggen we vast in een half-jaarlijks (sub)groepsplan. Bij de zorg en begeleiding van onze leerlingen zijn onderstaande mensen en/of instanties betrokken.

De CVB wordt extern aangevuld met MSW, arts, fysio, JHOS, leerplichtambtenaar en ambulant begeleider WV.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Voor alle leerlingen op De Rotonde wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld.

Het OPP is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde of langere periode en geeft het verwachtte uitstroomniveau van de leerling weer. Wanneer het verwachtte uitstroomniveau wijzigt, zal het ondersteuningsteam hierover een besluit nemen.

Het OPP bestaat uit twee componenten:

  • De beginsituatie van de leerling, inclusief belemmerende en bevorderende factoren.
  • De plaatsing in een leerroute op basis van een verwacht uitstroomniveau.

Het OPP wordt halfjaarlijks geevalueerd door de leerkracht en besproken met ouders.

Bij instroom van een leerling is het ondersteuningsteam verantwoordelijk voor het opstellen van dit plan.

Schoolmaatschappelijk werker

Bij onze school is een maatschappelijk werker betrokken. De SMW-er neemt deel aan het overleg over de zorg aan leerlingen. Als zorgvragen ook gaan over de thuissituatie kan de SMW-er leerlingen en ouders adviseren en ondersteunen.

Schoolarts

We werken samen met een schoolarts. Deze onderzoekt bij alle nieuwe leerlingen ogen, oren en gewicht. Verder worden leerlingen periodiek onderzocht op hun houding en ontwikkeling in de pubertijd.

Logopedie

We bieden individuele logopedielessen, groepslessen en logopedisch onderzoek via een externe partij.

Fysiotherapie

Fysiotherapie maakt geen onderdeel uit van het onderwijsprogramma maar wordt aangeboden door een externe partij. Wanneer we speciale fysiotherapie nodig vinden, is behandeling onder schooltijd mogelijk.

Tevens is er een samenwerking met Rijndam Revalidatie. Lees meer informatie op de website.

Extra zorg en begeleiding op school

Als er behoefte is aan extra zorg en begeleiding op school, is de inzet van een zorgmedewerker op school gewenst. Het streven is om één zorgmedewerker in te zetten voor meerdere leerlingen in een groep. Deze zorgmedewerker wordt aangestuurd door de groepsleiding. De zorgmedewerker werkt mee aan een zorgplan waarin doelen staan. 

Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging, wordt vergoed op basis van de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en incidenteel de Zorgverzekeringswet. 

De mogelijkheid bestaat dat meerdere zorgwetten van toepassing zijn. Zo kan een leerling begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet ontvangen en verpleging vanuit de Zvw. 

De ouders vragen bij het Jeugdteam van de gemeente deze extra zorg aan. Zij kunnen voor informatie en advies ook altijd een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Elke gemeente biedt deze cliëntondersteuning aan.