Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Onze onderwijsmethode

Het doel van ons onderwijs is een optimaal toekomstperspectief naar een passende plaats in de maatschappij, passend bij de (sociale, emotionele en verstandelijke) mogelijkheden van de leerling.

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_10_2023
SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_08_2023

Zelfvertrouwen & succeservaringen

Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het leren kennen van de eigen beperkingen (en hoe daarmee om te leren gaan) spelen een belangrijke rol. We laten leerlingen eerst succeservaringen opdoen en werken aan het verkrijgen van een positief zelfbeeld. De groep heeft daarbij een centrale plaats.

Daar waar het voor ouders mogelijk is, zijn zij onze belangrijkste partner in het nadenken over 'wat heeft het kind nodig.

Onze groepen kenmerken zich van 10 tot maximaal 15 leerlingen, gedurende de hele dag de begeleiding van 1 leerkracht, gestructureerde werkplekken, rooster op maat afgestemd en de expertise van de leerkracht die zowel didactisch als psychiatrisch geschoold en hier in de lessituatie naar kan handelen. Tevens is de differentiatie in pedagogische benadering individueel afgestemd voor alle leerlingen.

Onderwijsprogramma

Bij de uitvoering van het onderwijsprogramma hebben de leerkrachten een actieve, stimulerende houding en worden de lessen uitgevoerd in een voor de leerlingen goed overzichtelijke en voorspelbare situatie.

Voor de aanpak van kinderen met deze categorieën stoornissen en de bijbehorende onderwijsbelemmeringen letten wij op de volgende punten;

  • Positief benadrukken van gewenst gedrag;
  • Ordening/structuur bieden; 
  • Toepassen en handhaven van regels; 
  • Oefenen van sociale omgang/vaardigheden;
  • Emotioneel ondersteunen; 
  • Inzicht geven in eigen handelen
Structuur bieden

De hoofdaccenten ‘ordening/structuur bieden’ en ‘toepassen en handhaven van regels’ dienen ertoe om voorspelbaarheid, rust en transparantie te creëren.

Voorspelbaarheid is een rustgevende factor. Het is van belang dat de leerlingen weten wat er gaat gebeuren, wanneer en hoe. Dit pleit voor vast aangeleerde routines. Daarom zorgen wij voor:

  • Structuur in tijd (vaste planning van activiteiten);
  • Structuur in ruimte (overzichtelijke werkruimte en vormgeving lesmateriaal);
  • Structuur in activiteit (kleine stappen, directe feedback);
  • Structuur in persoon (duidelijke regels die consequent worden toegepast, duidelijk geformuleerde verwachtingen en heldere consequenties als afspraken niet worden nagekomen).

Onze leerroutes

Leerroutes geven aan op welk niveau een leerling zich bevindt en op welk niveau de leerling zal uitstromen. Leerlingen kunnen tijdens hun schoolloopbaan wisselen van leerroute. Een kind kan op een hogere of een lagere leerroute worden gezet. Dit proces wordt zo zorgvuldig mogelijk doorlopen en onderbouwd met psychodiagnostisch onderzoek door de aan school verbonden orthopedagoog, leerresultaten, observaties en leerling-gesprekken. Werkinstelling en motivatie kunnen hierbij ook een belangrijke rol spelen.

Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde. Als een leerling, al zijn inspanningen ten spijt, door een ernstige leerstoornis als dyslexie, door een ernstige gedragsstoornis als oppositioneel gedrag of ADHD minder kennis kan verwerven dan dat we op grond van zijn intelligentie zouden mogen verwachten, dan trachten we met remediërende en compenserende programma’s de beoogde kennis en/of het gewenste gedrag te verwerven. Lukt dat niet voldoende, dan komt de leerling in een andere leerroute. 

Leerroute 1

De leerling is klaar voor het Praktijkonderwijs.

Leerroute 2

De leerling is klaar voor het (Leerwegondersteunend) VMBO. Het VMBO heeft vier leerwegen: VMBO-T (Theoretische Leerweg), Gemengde Leerweg, VMBO-Kader (kaderberoepsgerichte leerweg) of VMBO- Basis (beroepsgerichte leerweg)

Leerroute 3

De leerling is klaar voor het VMBO-T (Theoretische Leerweg), Havo of VWO.