Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Onze arrangementen

Binnen De Rotonde bieden we verschillende arrangementen aan. Deze arrangementen breiden we uit of passen we aan naar gelang de leerlingpopulatie van de regio daarom vraagt.

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_05_2023crop

Specifieke hulpvragen en onderwijsbehoeften

Ons doel is het bieden van onderwijs(zorg) voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die niet meer in het regulier onderwijs kunnen worden opgevangen. In de loop van de jaren is het type leerling wat onze school bezoekt verzwaard qua problematiek. 

Sinds de invoering van passend onderwijs (2014) wordt verwacht dat de reguliere basisscholen steeds meer in staat zijn om op de eigen school leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen verder te helpen. Het is lastiger om verwezen te worden naar en geplaatst te worden op een SBO. 

Er blijven echter altijd leerlingen met specifieke hulpvragen en onderwijsbehoeften, die beter tot hun recht komen in een specialistische setting met passend en afgestemd onderwijs.

SBO
Aanbod

Kenmerkend voor dit arrangement is de begeleiding van 1 leerkracht gedurende de hele dag, gestructureerde werkplekken, roosters op maat afgestemd en de expertise van de leerkracht die hier voor geschoold is en in de lessituatie naar kan handelen. Tevens is de differentiatie in pedagogische benadering individueel afgestemd voor alle leerlingen.

Het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op sociale redzaamheid en gezond gedrag. Ook richt het zich op het ontwikkelen van de creativiteit, het verwerven van noodzakelijk kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

De leerlingen werken didactisch toe naar een niveau waarbij de leerling kan uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit kan zowel regulier als speciaal voortgezet onderwijs zijn, Het niveau verschilt van praktijkonderwijs tot aan VWO. De leerlingen worden getoetst door middel van methodegebonden toetsen, het Cito LVS en een eindtoets (drempeltoets of eindtoets).

Doelgroep

De doelgroep bestaande uit leerlingen van 6 t/m 12 (13) jaar is zeer divers:

 • IQ van 55 tot >90
 • Er is sprake van een gecombineerde problematiek op de gebieden van:
 • Gedrag
 • Sociale en/of emotionele ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling (leren)
 • Overige gebieden zoals taal/ spraak, motoriek e.d.
 • Opvoedingsomgeving
SBO zwaar
Toelaatbaarheidscriteria

De leerling heeft vrijwel de volledige tijd behoefte aan individuele aandacht en intensieve ondersteuning om tot leren te komen. Leerlingen komen vaak vanuit jeugdhulp of kinderpsychiatrie.

Onderwijsaanbod

Bij elke leerling binnen SBO Zwaar wordt hoge prioriteit gegeven aan de specifieke stimulatie van de normale ontwikkeling. Daartoe wordt het actuele ontwikkelingsniveau van de individuele leerling als uitgangspunt genomen, opdat de leerling niet onder- of overvraagd wordt. Binnen ons onderwijs focussen wij ons op de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • Zelfredzaamheid
 • Sociaal gedrag
 • Leren leren

Bij de uitvoering van de programma's ter stimulering van bovengenoemde ontwikkelingsgebieden hebben de leerkrachten een actieve, stimulerende houding en worden de lessen uitgevoerd in een voor de leerlingen goed overzichtelijke en voorspelbare situatie.

Binnen de groepen liggen de hoofdaccenten op 'ordening/structuur bieden' en 'toepassen en handhaven van regels'. Dit om voorspelbaarheid, rust en transparantie te creëren. Voorspelbaarheid is een rustgevende factor. Het is van belang dat leerlingen weten wat er gaat gebeuren, wanneer en hoe. Structuur wordt aangeboden in tijd, ruimte, persoon en activiteit.

De schoolregels zijn helder en er is een systeem van beloningen, mondelinge en schriftelijke waarschuwingen. Leerlingen krijgen de zorg die zij nodig hebben door interne en externe voorzieningen. We streven naar samenhang en samenwerking tussen deze verschillende schakels. Er is een interne voorziening voor leerlingen die tijdelijk niet aan het groepsproces kunnen deelnemen. Het toezicht in deze voorziening houdt een registratiesysteem bij van de leerlingen. Bij grensoverschrijdend gedrag worden protocollen ingezet.

De leerlingen werken didactisch toe naar een niveau waarbij de leerling kan uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit kan zowel regulier als speciaal voortgezet onderwijs zijn, Het niveau verschilt van praktijkonderwijs tot aan VWO. De leerlingen worden getoetst door middel van methodegebonden toetsen, het Cito LVS en een eindtoets (drempeltoets of eindtoets).

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit leerlingen van 6 t/m 12 jaar en is zeer divers. Er is sprake van een ernstige (veelal gediagnosticeerde en soms gecombineerde) problematiek:

 • Ernstige gedragsstoornissen
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Psychiatrische stoornissen in termen van DSM-5
 • Overige gebieden zoals taal/ spraak, motoriek e.d.
 • De achterstanden op didactisch en sociaal-emotioneel gebied zijn een gevolg van gedragsproblematiek en/of gediagnosticeerde psychiatrische stoornis(sen).
Het jonge risicokind
Onderwijsaanbod

Dit arrangement biedt een gestructureerde omgeving en een vaste dagindeling. De leeromgeving bevordert door de vaste hoeken de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling.

De leerkrachten richten zich op de individuele pedagogische ondersteuning en begeleiding en de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. De leerkrachten handelen orthopedagogisch en orthodidactisch om een kind tot leren te laten komen. Daarbij wordt in de eerste maanden het accent gelegd op het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, (zelf)vertrouwen en motivatie/werkhouding.

Er worden diverse observaties gedaan door intern begeleiders en orthopedagogen. Binnen het onderwijsaanbod zijn er twee mogelijkheden:

 • Basisaanbod kleuters
 • Aanbod SBO zwaar
Leerroutes/ uitstroom

Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de persoonlijke onderwijsbehoefte van elke leerling. Iedere leerling heeft een OPP, waarin de leerroute en de uitstroom aangegeven staan. De leerroute en uitstroom worden gebaseerd op het IQ en kan gedurende de schoolloopbaan aangepast worden.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit leerlingen van 4 t/m 7 jaar, met een IQ van 55 tot >90 en is zeer divers. Er is sprake van een gecombineerde problematiek op de gebieden van:

 • Gedrag
 • Sociaal en/of emotioneel gebied
 • Psychiatrisch gebied
 • Cognitieve ontwikkeling (leren)
 • Overige gebieden zoals taal/ spraak, motoriek e.d.
 • Opvoedingsomgeving
Structuurgroepen

De structuurgroepen zijn er voor onze leerlingen die extra moeite hebben om zich aan te passen aan het groeps- en/of leerproces.Het onderwijsarrangement structuurgroep komt in hoofdlijnen overeen met ons onderwijsaanbod SBO.

De structuurgroepen kenmerken zich door nog kleinere groepen. Er is gedurende de dag begeleiding op individueel niveau om in hoge mate aandacht, veiligheid en structuur te bieden. De leerlingen in de structuurgroep zijn zeer gebaat bij de nabijheid van de leerkracht.

Wij verwachten dat plaatsing in deze groep de ontwikkeling van uw kind ten goede komt.

Symbiose

Bij symbiose is sprake van een maatwerkarrangement waarbij een leerling die ingeschreven staat op het regulier onderwijs, gedeeltelijk onderwijs kan volgen op het speciaal basisonderwijs of SO. De reguliere basisschool en de SBO/SO school maken onderling afspraken over het programma en de bekostiging en leggen die vast in een symbiose overeenkomst.

OPDC-plaatsing

OPDC-plaatsing is voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar die (nog) geen TLV hebben en niet meer kunnen functioneren in het regulier onderwijs en daardoor thuis (dreigen te komen) zitten. Een dergelijke plaatsing wordt gerealiseerd in samenspraak met het SWV. De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht door middel van observaties van een leerkracht, interne begeleiding, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werkster. Deze worden in een OPP beschreven.

Aanvullend: leesbegeleiding speciaal

Leesbegeleiding speciaal is een voorziening, waarin kinderen met hardnekkige problemen in het aanvankelijk leesproces gedurende 2 ochtenden speciale begeleiding krijgen op het gebied van decoderen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat.

Wat zijn de doelen?
 • Inlopen van de leesachterstand door het geven van specialistische leeshulp.
 • Weer plezier krijgen in lezen, de motivatie om te oefenen terugkrijgen en versterken van het zelfbeeld.
 • Uitbreiden van kennis van effectief leesonderwijs in de scholen, door kennisoverdracht aan leerkrachten en intern begeleiders.
Hoe ziet het programma eruit?

Er wordt in kaart gebracht wat een leerling nodig heeft op het gebied van leesinstructie. Hier wordt bij aangesloten, zodat de leerling weer succeservaringen op gaat doen. Iedere 4 weken worden de leerling getoetst, zodat de leerkracht kan zien op welk gebied er vorderingen zijn en op welk gebied de instructie aangepast moet worden.

Er wordt steeds instructie gegeven op letter-, woord-, en tekstniveau. Ook is er veel aandacht voor de auditieve vaardigheden van de leerlingen. Er wordt in groepjes en individueel gewerkt. Elke leerling krijgt iedere ochtend een half uur individuele begeleiding. Een kleine greep uit de activiteiten/materialen:

 • Herhaald lezen van aansprekende teksten/gedichtjes.
 • Flitsen van letters.
 • Woorden inprenten volgens het "LeesInterventieProgramma".
 • Woorden flitsen met computerprogramma "Interflits".
 • Zelfstandig werken met zelfcorrigerende materialen, zoals leespuzzels, computerprogramma's, leeskwartetten, e.d.
 • Zelfstandig lezen uit de Schatkist; een kist vol bijzondere uitklapboeken, boeken met klepjes, mooie prentenboeken, e.d.
 • Auditieve oefeningen met "Taal in Blokjes".

De school werkt 2 x per week 30 minuten individueel op letter-, woord- , en tekstniveau met de leerling volgens het programma dat door de leesexpert wordt aangegeven.

Van de ouders wordt verwacht dat zij dagelijks met hun kind letters oefenen en een door de leesexpert meegegeven tekst samen lezen.